Intervju med socionom

Socionomen Diana är av de anställda som har arbetat på Kvinnofridslinjen sedan starten 2007. Med sin bakgrund inom socialtjänsten har hon stor erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor. Hon betonar vikten av ämneskompetens, och det var bland annat viljan till mer kunskap som gjorde att hon sökte sig till Kvinnofridslinjen.

– Jag vill arbeta med kvinnor som utsätts för våld, och hjälpa dem att bli starka och klara sig själva. Jag har länge varit intresserad av våldsfrågor och ville ta del av den kompetens som finns på NCK, säger Diana.

På Kvinnofridslinjen arbetar socionomer, barnmorskor och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och dessutom med specialkunskap om våld. Många av de anställda har också akademisk kompetens i ämnet mäns våld mot kvinnor. Utbildning och erfarenhet är grunden till att kunna ge de kvinnor som ringer rätt stöd.

Diana är socionom och arbetade länge med behandling av ungdomar och familjer inom socialtjänsten. Hennes arbete på Kvinnofridslinjen inleddes med en fem veckor lång universitetskurs på heltid om våld mot kvinnor anordnad av NCK, och hon har även en steg 1-utbildning med inriktning psykoterapi. Hon trycker hårt på vikten av kunskap.

– Om jag inte vet hur det påverkar en person att vara utsatt för våld i flera år, då förstår jag inte varför den kvinna som ringer beter sig eller resonerar som hon gör. Och då kommer jag inte heller att kunna ge henne rätt hjälp. Jag måste känna till de olika skeden som en kvinna i en våldsam relation går igenom, säger Diana.

Det varierar hur många samtal kvinnorna ringer till Kvinnofridslinjen. En del kvinnor behöver bara ringa en gång, men många hör också av sig flera gånger. Eftersom de vid nästa samtal kan hamna hos en annan person än den de tidigare pratat med, är det också viktigt att de anställda ger samstämmiga råd.

– Genom att vi alla har kunskapen, så kan vi svara på ett samtal och förstå var kvinnan är och vad hon behöver, även om vi inte har pratat med henne tidigare, säger Diana.

Under en period delade Diana sin arbetstid mellan Kvinnofridslinjen och socialtjänsten, en kombination som hon tycker fungerade väldigt bra. Kunskapen från Kvinnofridslinjen kunde hon ta med sig tillbaka till socialtjänsten och omsätta i verksamheten där. Men det finns stora skillnader i sättet att arbeta.

– På Kvinnofridslinjen ska vi inte behandla eller ge kvinnorna terapi, och det går inte heller när kvinnorna är anonyma och man kanske bara har ett eller två samtal med samma kvinna. Men vi ger stöd och lyssnar, och sedan kan vi hänvisa vidare till andra resurser i samhället, som polis eller kvinnojourer.

Att samtalen hjälper kvinnorna märker hon på responsen. Det händer någon gång ibland att kvinnor ringer tillbaka och tackar för stödet, men det är framför allt under samtalets gång kvinnorna kan säga saker som ”det här har jag aldrig pratat med någon om tidigare”, ”nu känns det bättre” och ”tack för att du lyssnade”.

– Ett samtal kan vara avgörande för hur kvinnan fortsätter med sitt liv. De kan ringa med den konkreta frågan ”hur ska jag göra?” och vill ha svar. Jag känner verkligen att det jag säger under samtalet påverkar, säger Diana.

Diana är speciellt engagerad i situationen för de våldsutsatta kvinnor i Sverige som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Våld förekommer överallt, men vissa av dessa kvinnor har extra svårt att söka stöd och hjälp, menar hon.

– Flera faktorer spelar in. Kvinnorna kanske inte pratar svenska, de saknar ofta information om vilka resurser som finns i samhället för våldutsatta kvinnor och många har svårt att lita på myndigheterna, säger Diana.

På Kvinnofridslinjen finns tillgång till telefontolkar på de flesta stora språken. När en kvinna som inte pratar svenska ringer, kopplas en tolk in och samtalet kan fortsätta som ett trepartssamtal.

Diana pratar flera språk och någon gång har det hänt i arbetet på Kvinnofridslinjen att hon växlat över från svenska till något av de andra språken, om den som ringer tycker det känns bättre.

– Det kan till exempel vara lättare att prata om känslor på sitt modersmål, säger Diana.