Om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte att se vilka män som är förövare. Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

FN:s definition

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld

Fysiskt våld kan se mycket olika ut. Det kan vara allt ifrån örfilar och knuffar till användande av olika vapen, stryptag och mord.

Precis som fysiskt våld kan psykiskt våld se olika ut. Det kan handla om att bli hotad och skrämd med fysiskt våld eller att bli förnedrad och tvingad till kränkande handlingar. Att ständigt bli kränkt med ord är också psykisk misshandel. Psykiskt våld kan även vara att bli isolerad från omvärlden. Att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner. Eller att man blir förlöjligad eller förtalad inför andra av sin partner.

Sexuellt våld kan vara allt från sexuella trakasserier till våldtäkt. Det kan vara att tvingas till sexuella handlingar eller att bli sexuellt kränkt på något annat sätt.

Läs mer om våld mot kvinnor i NCK:s kunskapsbank: