Kvinnofridslinjen / สายดว่นสนัติภาพสตรี - ศนูย์ให้ความชว่ยเหลือทางโทรศพัท์แหง่ชาติ

สายดว่นสนัติภาพสตรี – ศนูย์ให้ความชว่ยเหลือทางโทรศพัท์แหง่ชาติ