Persiska – Farsi – فارسی

یک خط تلفنی (Kvinnofridslinjen 020-50 50 50) ۰۲۰ – ۵۰۵۰۵۰ خط تلفنی آرامش زنان بشماره سراسری برای حمایت از شماست که مورد آزار جسمی و خشونتهای روحی و جنسی قرار دارید. شما که از آشنایان و وابستگان به چنین افرادی هستید نیز میتوانید با این شماره تماس بگیرید. به شماره تلفن ما میتوان در تمام ساعتهای شبانه روز زنگ زد و بدون توجه به اینکه شما در کجای سوئد زندگی .میکنید تماس با ما رایگان است. گذشته ازآن تماس با ما در صورتحساب تلفن دیده نخواهد شد

شما که میخواهید در باره آنچه که برایتان رخ داده و تجربه و احساستان از آن با کسی صحبت کنید و یا Kvinnofridslinjen میخواهید در باره موضوعی پرسش کنید میتوانید به خط تلفنی آرامش زنان زنگ بزنيد. کسانی که بشما پاسخ ميدهند جامعه شناس و يا پرستارانی هستند که در ديدار و برخورد باافراد در شرايط دشوار زندگیشان کارآزمودهاند. ما موظف به حفظ اسراريم و اگر شما مايليد میتوانيد ناشناس بمانيد. شما تنها چيزی را بما میگوييد که خودتان خواستهايد بگوييد و به آن اندازه ميگوييد که.توان آن را داريد

وظيفه ما گوش دادن به شما و دادن کمک های تخصصی به شماست. ما بشما توصيه های عملی خواهيم.کرد که به کمک آن ميتوانيد وضعيت فعلی خود را تغيير دهيد و به زندگیتان ادامه دهيد

ما ميتوانيم برايتان توضيح دهيم که چه کمکهايی شما ميتوانيد در کمونی که در آن زندگی میکنيد.دريافت کنيد و يا به کجا در سيستم بهداشت و درمان مراجعه کنيد. ما همچنين ميتوانيم شما را راهنمايیکنيم که چگونه نزد پليس شکايت کنيد

اگر مايل باشيد ما ميتوانيم به آگاهی شما برسانيم که در محل زندگی شما چه سازمانهايی هستند که اگرنياز به زندگی در جايی محافظت شده داريد يا کمک ديگری از کشيک های زنان و دختران بخواهيد، بتوانيداز آنان کمک های بيشتری دريافت کنيد. ما از جمله اطالعاتی داريم درباره اينکه آنان به چهزبانهايی صحبت ميکنند و يا اينکه خانههای آنان برای توان خواهان مناسب است يا نه

اگر نميتوانيد سوئدی صحبت کنيد ما ميتوانيم مکالمه مان را بکمک مترجم انجام دهيم. برای زبان هایزيادی مترجم داريم

.گوشی تلفن را قطع نکنید تا ارتباط با مترجم وصل شود. اینکار ممکن است ۱۵ دقیقه طول بکشد

.شما تنها از سوئد ميتوانيد با خط تلفنی آرامش زنان تماس بگيريد

خط تلفنی آرامش زنان Kvinnofridslinjen توسط مرکز ملی آرامش زنان دردانشگاه اوپساال Uppsala universitet و بيمارستان آکادميسکا Akademiska sjukhuset و بنا بهدستور دولت سوئد Regeringen اداره ميشود

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på persiska